GREEN IMPACT INDEX

(INDEX EKOLOGICKÉHO DOPADU)

Jedná se o nástroj, který vysvětluje sociální a enviromentální dopady našich produktů pomocí jednoduchého bodovacího systému A, B, C nebo D.

GREEN IMPACT INDEX

Stále rostou obavy o sociální a environmentální dopady výrobků, které spotřebováváme. Abychom se mohli rozhodovat skutečně informovaně, potřebujeme srozumitelné a spolehlivé informace. Až dosud nebyly tyto informace u dermokosmetických výrobků a výrobků pro péči o zdraví rodiny k dispozici v přehledné a vhodné formě. Proto společnost Pierre Fabre vytvořila Green Impact Index, jinak také Index ekologického dopadu, a nechala posoudit odolnost a spolehlivost jeho kritérií nezávislým certifikačním orgánem AFNOR.

GREEN IMPACT INDEX je transparentní měřicí nástroj, který je snadno přístupný všem.

Green Impact Index shrnuje dopady kosmetických přípravků a přípravků pro rodinnou zdravotní péči na společnost a životní prostředí pomocí jednoduchého skóre: A, B, C nebo D. Odborníci v této oblasti hovoří ve své terminologii o ekologickém a sociálním designu výrobků. Index ekologického dopadu tedy nehodnotí výkonnost výrobku ani jeho účinky na zdraví. Jde o to, do jaké míry respektuje přírodu a společnost jako celek. Ve společnosti Pierre Fabre se domníváme, že výrobek může oprávněně tvrdit, že je navržen ekologicky a sociálně v případě, že získá hodnocení B, ačkoli konečným cílem je dosáhnout hodnocení A.

Biologická odbouratelnost a přirozenost složení, uhlíková stopa, spotřeba vody, ekologické zemědělství, oficiální certifikace, závazky CSR a další. Pro přidělení environmentálního a sociálního bodového ohodnocení se podrobně zkoumá nejméně 20 kritérií. Poté vypočítáme vážený průměr těchto dvou skóre, abychom získali celkové vyhodnocení ve formě písmene: A, B, C nebo D. Green Impact Index byl navržen organizací Green Mission Pierre Fabre jako způsob hodnocení všech výrobků společnosti, dermokosmetiky i výrobků pro péči o zdraví rodiny. Začaly jej používat všechny naše značky a do konce roku 2021 bude zahrnovat 80 % jejich obchodů.

Green Impact Index, nástroj, který vám pomůže spotřebovávat udržitelněji

Společnost Pierre Fabre, kterou založil lékárník, jenž byl zároveň velkým humanistou, vášnivým botanikem a oddaným výrobcem svých produktů v jihozápadní Francii, se vždy snažila chránit biologickou rozmanitost a respektovat lidi. Dnes chceme tento závazek posunout ještě o krok dál.

Musíme zvýšit úsilí v boji proti globálnímu oteplování, zdravotním rizikům, diskriminaci v každém slova smyslu a rostoucí nedůvěře spotřebitelů a pacientů. Jsme upřímně přesvědčeni, že tyto výzvy nelze zvládnout, pokud budeme pracovat každý zvlášť. V sázce je příliš mnoho a vše vyžaduje společnou reakci podniků, institucí, odborníků, spotřebitelů a pacientů, kteří budou spolupracovat.

Proto organizace Green Mission Pierre Fabre navrhla Green Impact Index, nástroj, který poskytuje informace a hodnotí dopad kosmetických výrobků a výrobků rodinné zdravotní péče na společnost a životní prostředí. Nástroj je navržen tak, aby byl spolehlivý, transparentní a skutečně užitečný… Pomáhá nám vyvíjet výrobky, které jsou stále ohleduplnější k planetě, a umožňuje každému z nás, abychom se při výběru výrobků, které spotřebováváme, rozhodovali na základě skutečných informací.

Systém bodování je navržen tak, aby byl snadno pochopitelný, jednoduchý a jednoznačný. Každý bod je jasně vysvětlen. Index ekologického dopadu je více než pouhým bodovým hodnocením nástrojem, který spotřebitelům nabízí možnost rozhodovat se na základě skutečných informací, které jsou v souladu s jejich přesvědčením a spotřebovávat odpovědněji.

Index ekologického dopadu je také skvělým způsobem, jak dosáhnout pokroku. Jeho kritéria jsou vodítkem pro naše výzkumníky a inženýry při jejich snaze o zlepšení ekologického a sociálního designu našich výrobků. Tato kritéria také podněcují naše značky k účasti na programech pro biodiverzitu, terapeutické vzdělávání, iniciativy pro pacienty a boj proti sociální nejistotě.

Metoda hodnocení Green Impact Index

Aby byl výpočet ekologického a sociálního skóre návrhu úplný a spolehlivý, je to složitý proces. Naším hlavním úkolem bylo, aby vše bylo snadno pochopitelné a použitelné pro každého. Každému výrobku je přiděleno písmeno od A do D, které odráží jeho hodnocení eko-sociálního designu.

Skóre každého výrobku se získává na základě hodnocení 14 environmentálních kritérií a 6 sociálních kritérií. Environmentální hodnocení tvoří dvě třetiny celkového skóre, zatímco sociální hodnocení tvoří zbývající třetinu. Celkové skóre je zpočátku založeno na maximálním počtu 15 bodů a je přepočítáno na základě nejvyššího počtu 20 bodů, čímž se získá Green Impact Index výrobku. Níže uvedená tabulka popisuje jednotlivá kritéria a jejich podíl na celkovém skóre

Aby se každý z nás mohl rozhodovat na základě informací, zavázala se společnost Pierre Fabre a její značky poskytnout spotřebitelům podrobný přehled o hodnocení každého výrobku, a to bez jakýchkoli zábran. Jsme skutečně přesvědčeni, že vaše důvěra závisí na tom, jak transparentní jsme.

Metoda bodování, která je ověřena a schválena certifikační komisí AFNOR.

Základem tohoto nástroje, který měří dopad našich výrobků na společnost a životní prostředí, je 12 let práce a více než 3 000 hodnocení životního cyklu výrobků a obalů. AFNOR Certification, mezinárodně uznávaný nezávislý certifikační orgán, ověřil a schválil naši metodu hodnocení. Po provedení auditu prohlásila společnost AFNOR Certification metodu Green Impact Index za důkladnou a spolehlivou ve všech oblastech: bodovací systém, sběr a konsolidace zdrojových dat, nasazené technické a lidské zdroje a přístup neustálého zlepšování, který Green Impact Index uplatňuje.

Kritéria posuzovaná na základě hodnocení životního cyklu každého výrobku

A protože nemůžeme ovlivnit, kolik času strávíte ve sprše nebo jak horkou vodu máte rádi, rozhodli jsme se při hodnocení kritérií pro fázi používání zaměřit výhradně na biologickou rozložitelnost výrobku. Tato metoda nám připadá spravedlivější: nutí nás čelit naší odpovědnosti a dává každému možnost změnit situaci v oblastech, které může ovlivnit.

Může se skóre Green Impact Indexu změnit?

Neustálé zlepšování je základním aspektem našeho přístupu. Hodnocením 20 environmentálních a sociálních kritérií Green Impact Indexu získáváme jasný přehled o oblastech, v nichž lze dosáhnout zlepšení, a zaměřujeme své úsilí na zdokonalování ekologického a sociálního designu výrobků s hodnocením C nebo D. Toto úsilí může zahrnovat změnu obalu, úpravu složení výrobku, přezkoumání výrobního procesu nebo zeměpisného původu složek, získání oficiálních certifikátů atd.

Tento přístup neustálého zlepšování již vedl ke změnám u některých našich výrobků, například šampon Klorane s chininem, který po pečlivé analýze pomocí Green Impact Indexu zlepšil své hodnocení z B na A.

Co se stane, v případě, že výrobek získá hodnocení C nebo D?

Skóre C nebo dokonce D nebrání tomu, aby naše dermokosmetické a rodinné produkty zaručovaly základní závazky. Všechny výrobky jsou vyráběny ve Francii v našich vlastních výrobních závodech, z nichž většina má certifikaci ochrany životního prostředí (ISO 14001), jejich suroviny pocházejí převážně z Francie nebo sousedních zemí a jejich účinné látky na rostlinné bázi pocházejí z rostlin, které buď sami pěstujeme, nebo sbíráme odpovědnými technikami, které neohrožují dlouhodobé zásoby zdrojů. Kromě toho se všechny naše značky zavázaly k alespoň jednomu dlouhodobému sociálnímu programu na podporu biodiverzity, terapeutického vzdělávání, sdružení pacientů nebo boje proti sociální nejistotě ve všech jejích formách. Všechny tyto závazky jsou schváleny normou Ecocert 26000.

Naším dlouhodobým cílem je uvádět na trh produkty s hodnocením A nebo B. Zavázali jsme se, že do roku 2023 bude tento cíl splňovat alespoň 50 % našeho katalogu výrobků. Zelená mise Pierre Fabre a všechny značky jsou stoprocentně na palubě a inspirují se k tomu, aby uváděly na trh pouze výrobky s hodnocením A nebo B a aby ty výrobky, které mají nižší hodnocení, standardu A nebo B co nejdříve dosáhly.

Pokud se přes veškerou snahu ukáže, že výrobek s hodnocením D nelze zlepšit, můžeme se rozhodnout stáhnout jej z trhu (s výjimkou léčivých přípravků, které mají prokazatelný terapeutický přínos pro pacienty).